Психотерапия и услуги

КОНСУЛТИРАНЕ И ПСИХОТЕРАПИЯ

 Психологическото консултиране е форма на взаимодействие с клиента, насочена към решаване на различни, главно психологически, проблеми, свързани с трудности в междуличностните отношения. С помощта на професионални знания и умения се подкрепя клиента да разпознае и преживее нови възможности при решаването на съответни проблеми, изграждане на нагласи и ценности, които ще го подпомогнат да се чувства по-добре в социалната среда, подкрепа при мобилизиране на вътрешните ресурси за справяне в кризисни ситуации. За разлика от терапията консултирането се характеризира с краткосрочност, фокусиране върху конкретен проблем и начините за справяне с него.

Психотерапията, най-кратко казано, е „Лечение чрез говорене“. По време на сесия човек има възможността да изговори нещата, които го тревожат. С помощта на въпроси и логически връзки се достига до основополагащата причина за закостенели мисли и модели на поведение. С разглеждането и анализирането им, целта е клиентът да промени гледната си точка, да я осъзнае по нов начин и да се адаптира по-добре в обкръжаващия го свят.

Терапията е своеобразен път към себе си, осъзнаване на собствените мотиви, движещи сили, чрез преживявания от типа „А-ха”, когато човек има усещането, че е достигнал до прозрение, благодарение на което вече е способен по нов и по-успешен начин да пренареди нагласите, очакванията, вижданията си за света, както и да изгради нови стратегии за справяне в различни житейски ситуации.

Психотерапията с деца се обуславя  от факта, че техният речник е беден на думи, поради което изразяват себе си предимно чрез игра, рисуване, моделиране, фантазиране. Сесиите с тях наподобяват игра, тъй като основните инструменти за работа са: кукли, рисунки и артистичното творчество.

 

Продължителност на психотерапията

Терапевтичната работа се състои от няколко фази:

Оценъчна – осъществява се в първите четири сесии. Характеризира се с изясняване на личната заявка, очаквания, нагласи, договаря се рамката, методът на работа, продължителността, желанието и готовността на човек да започне лична терапия, до колко това е методът, който би бил най-удачен за него, изграждане на доверителна връзка, започване на работа.

Същинска – осъществяване на психотерапевтичната дейност, съгласно предварително договорени срокове, като в случаите с работа с деца периодично се информират родителите за хода на работата, заложените цели и постигнатите резултати.

Заключителна – това е фазата на разделянето. То може да се случи по желание на клиента или при достигане целите на работа. Понякога преживяването за раздяла може да пробуди спомени от минали травматични преживявания, поради което е добре да се отработи поне в две сесии.

Продължителността на сесиите е 50 мин. с възрастен и 40 мин. с дете /предвид факта, че децата по-трудно задържат концентрацията си за дълго време и по-бързо се изморяват/.

ОНЛАЙН КОНСУЛТИРАНЕ

Онлайн консултирането е специфично и различно. Има както своите предимства, така и недостатъци.
Този метод на работа би могъл да е полезен при справянето с натрапливи мисли, раздразнителност, потиснатост, несигурност, малоценност, стеснителност, повишена тревожност, паник атаки, преминаване през кризисни ситуации и др.
Психотерапията онлайн би могла да се работи добре при тинейджъри или възрастни. Най-често  към този метод се обръщат хора, живеещи в чужбина, такива, които не могат да посещават терапевт в мястото, където живеят или пък спешно имат нужда от консултация.
Сред важните условия да се случи е ангажираността да се осигури необезпокоявано място и време, както и доверието, че  конфиденциалността е гарантирана.
Работата с деца от дистанция, посредством компютър, възпрепятства прилагането на основните методи на работа с тях – игра и наблюдение, което я прави неприложима.
Психотерапията онлайн несъмнено дава своите резултати, но я препоръчвам само когато реалната среща е невъзможна.

ПСИХОТЕРАПЕВТИЧНИ ГРУПИ

Участниците в психотерапевтична група могат да се съберат било поради общ преживян опит, желание да научат още нещо за себе си или пък, за да изградят по-адаптивни социални умения.
В групата човек има възможността да участва като равнопоставен, да разбере, че не е сам и да се почувства подкрепен от другите участници.
Методите, които се използват могат да бъдат много разнообразни:
Активни методи: можем да говорим, но можем и да действаме. Какво означава да действаме? Смисълът се съдържа в думата – всички възможности, които рамките и нормите на групата подкрепят са включени в работата ни. Активните методи придобиха популярност и употребата им се превърна в ежедневие за хората, работещи в сферата на психичното здраве. Хубавото при тях е, че е възможна неограничена адаптация за нуждите на работа и всяка индивидуална заявка. 

Арт-терапия: изкуството е неограниченото поле на човешката креативност и е тясно свързано с всичко, което е вълнение в нас. Арт-терапията е специфичен подход за работа с психичното страдание и дава възможност онези неща, които ни е трудно или невъзможно да изразим с думи, да изразим така, както желаем най-силно. Поради това, арт-терапията е неограничено поле на възможности за работа със заявка така, както е безгранично и изкуството.

Психодрама: психодрамата е метод за работа в група. Съчетание от две течения на човешката мисъл: психоанализа и драма – театър. Методът дава възможност за изграждане на добавъчна реалност, в която всеки обект, емоция, мисъл, желание и страдание могат да присъстват независимо и видимо и това да даде възможност на човек да открие, преосмисли или промени тяхното съдържание и функции. Всичко това се случва през съ-преживяване, съ-чувствие, при-познаване и най-вече открито и спонтанно изследване на това, което причинява страданието.

Психоаналитична психотерапия: тук е мястото на езика, мястото на думите. Трудно постижима е консултативната или терапевтична работа и ефект без възможността да говорим! Да говорим за какво? За страданието, за тъгата, за загубата, за страха, за себе си, за другия? Езикът ни дава свободата да говорим за всичко! Психоаналитичната психотерапия използва тази наша човешка способност, за да обърне внимание на това, че в нещата които казваме има такива, които с времето се повтарят, ние се повтаряме. Именно в това повторение откриваме основите на страданието и пътищата за неговото преодоляване.