Консултиране и психотерапия

Психологическо консултиране и психотерапия

Психологическото консултиране е форма на взаимодействие с клиента, насочена към решаване на различни, главно психологически, проблеми, свързани с трудности в междуличностните отношения. С помощта на професионални знания и умения се подкрепя клиента да разпознае и преживее нови възможности при решаването на съответни проблеми, изграждане на нагласи и ценности, които ще го подпомогнат да се чувства по-добре в социалната среда, подкрепа при мобилизиране на вътрешните ресурси за справяне в кризисни ситуации. За разлика от терапията консултирането се характеризира с краткосрочност, фокусиране върху конкретен проблем и начините за справяне с него.

Психотерапията, най-кратко казано, е „Лечение чрез говорене“. По време на сесия човек има възможността да изговори нещата, които го тревожат. С помощта на въпроси и логически връзки се достига до основополагащата причина за закостенели мисли и модели на поведение. С разглеждането и анализирането им, целта е клиентът да промени гледната си точка, да я осъзнае по нов начин и да се адаптира по-добре в обкръжаващия го свят.

Терапията е своеобразен път към себе си, осъзнаване на собствените мотиви, движещи сили, чрез преживявания от типа „А-ха”, когато човек има усещането, че е достигнал до прозрение, благодарение на което вече е способен по нов и по-успешен начин да пренареди нагласите, очакванията, вижданията си за света, както и да изгради нови стратегии за справяне в различни житейски ситуации.

Психотерапията с деца се обуславя  от факта, че техният речник е беден на думи, поради което изразяват себе си предимно чрез игра, рисуване, моделиране, фантазиране. Сесиите с тях наподобяват игра, тъй като основните инструменти за работа са: кукли, рисунки и артистичното творчество.

 

Психотерапевтичният процес (или какво се случва?)

По време на психотерапията човек има възможността да изкаже своите мисли, чувства, емоции, без да се притеснява, че ще бъде оценяван или осъждан. Така на клиентът се предоставя възможността сам да чуе мислите си, да се дистанцира от преживяваното и емоциите си, да достигне до нова гледна точка, чрез която да види по-ясно ситуацията, без съзнанието му да е замъглено от болезнени емоции, гняв, яд, срам, вина, ревност, самосъжаление. Този процес се подпомага от терапевта, чиято роля е по-скоро да бъде подкрепяща, отколкото водеща. Инструментите, с които си служи, са: активно слушане, знания, опит, интерпретации.

Добрият ефект от терапията е, когато човек се почувства облекчен и разтоварен от болезнените емоции, успял е да се дистанцира от натрапчиви мисли, дал си е сметка за собствената роля в хода на събитията, осъзнал е до колко и как може да ги манипулира, повишил е самочувствието си, започва да постига все по-задоволяващи резултати в социалната си активност, да приеме и обикне себе си, в случай на нужда да изгради нови модели за справяне и по-оптимистично виждане за бъдещето си.

 

Основни принципи на работата

Конфиденциалност. Задължение на терапевта е да уважава и да пази личната тайна на клиента / това правило отпада в случаите, когато е получена информация за непосредствен риск за живота или здравето на клиента/.

Уважение към вътрешния свят и запазване на личното достойнство. Зачитане правото на личен живот, конфиденциалност, независимост, коректно и етично отношение.

Компетентност и професионализъм. Лична отговорност на терапевта е да поддържа на високо ниво професионалната си информираност, да обогатява интересите си, да ползва супервизия, да се отнася отговорно към доверието на клиента и да се грижи за постоянно повишаване качеството на услугите си.

 

Случаи, в които психотерапията е от полза

Психологическата подкрепа би била полезна и адекватна в случай, че имате усещане, че:

 • Преминавате през тежък период в живота си;
 • Чувствате се неразбрани;
 • Трудно ви е да намерите изход;
 • Трудно заспивате нощем;
 • Натрапчиви мисли обсебват съзнанието Ви;
 • Чувствате се виновни за случващото се;
 • Имате усещането, че нещата се изплъзват от контрол;
 • Преживяване за неспособност и провал;
 • Изведнъж осъзнавате, че от известно време водите нездравословен начин на живот;
 • Имате усещането, че трудно се побирате в кожата си;
 • Едва овладявате гнева си;
 • Имате усещане, че не може да се справите с всичките си задължения;
 • Преживявате, че сте различни от останалите;
 • Преживявате панически атаки или депресивни състояния с неизяснен произход;
 • Искате да достигнете до хармония и баланс със себе си.

Такива усещания могат да бъдат провокирани в някоя от следните ситуации:

 • Преживяване на загуба на близък човек;
 • Развод;
 • Преживяно насилие;
 • Раздяла с любим;
 • Разбиране за невъзможност за продължаване на рода;
 • Оставане без работа и други.

 

Случаи, в които психотерапевтичната помощ би била полезна за детето Ви

 • Наблюдавате промяна в поведението на детето си без видима причина;
 • трудно общувате с него;
 • започва да бяга от училище; да влиза в чести пререкания със съученици; влошило е успеха си;
 • имате усещането, че непрекъснато Ви саботира;
 • не може да задържите вниманието му за продължително време;
 • бяга от вкъщи;
 • често лъже и краде;
 • има симптоми като нощно напикаване; заекване;
 • притеснявате се, че е прекалено затворено и срамежливо;
 • занемарило е личната си хигиена;
 • притеснявате се как преживява развод или раздяла на родителите си;
 • срещате трудности с отглеждането и възпитанието на дете, което сте осиновили;
 • имате усещането, че правите всичко по силите си, но пак не се справяте достатъчно добре като родител;
 • в случаите, в които детето е станало свидетел или жертва на насилие;
 • има поставена диагноза и препоръчана работа с психолог и др.

 

Продължителност на психотерапията

Терапевтичната работа се състои от няколко фази:

Оценъчна – осъществява се в първите четири сесии. Характеризира се с изясняване на личната заявка, очаквания, нагласи, договаря се рамката, методът на работа, продължителността, желанието и готовността на човек да започне лична терапия, до колко това е методът, който би бил най-удачен за него, изграждане на доверителна връзка, започване на работа.

Същинска – осъществяване на психотерапевтичната дейност, съгласно предварително договорени срокове, като в случаите с работа с деца периодично се информират родителите за хода на работата, заложените цели и постигнатите резултати.

Заключителна – това е фазата на разделянето. То може да се случи по желание на клиента или при достигане целите на работа. Понякога преживяването за раздяла може да пробуди спомени от минали травматични преживявания, поради което е добре да се отработи поне в две сесии.

Продължителността на сесиите е 50 мин. с възрастен и 40 мин. с дете /предвид факта, че децата по-трудно задържат концентрацията си за дълго време и по-бързо се изморяват/.

Цени

Психотерапевтична сесия  - 40 лв

 

Избор на терапевт

Съществени за работата и достигането на добри резултати са личната мотивация, доверието, професионалната подготовка и опитът на терапевта. Обикновено терапевт се избира чрез препоръки от хора, които вече са ползвали услугите му, но ако не познавате такива, ще е добре да се доверите на интуицията си – дали ще можете да създадете доверителна връзка с него; да проверите професионалната му подготовка, членство в професионални организации, както и в кои сфери са опитът и водещите му компетенции.

След като сте минали по тези стъпки и сте решили, че това е човекът с който бихте решили да изминете пътя към себепознанието, обадете му се по телефона, за договаряне на час.